Dokumentacja holter ekg i opłaty za udostępnianie

 1. Podmiot leczniczy Holter Do Domu prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
 2. Podmiot leczniczy Holter Do Domu udostępnia dokumentację o której mowa w ust. 1:
  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona do tego przez pacjenta za życia,
  • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  • innym osobom i podmiotom, uprawnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaś pozostałym podmiotom wskazanym w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Dokumentację medyczną udostępnia się niezwłocznie na podstawie wniosku osoby uprawnionej, w tym w szczególności:
  • pisemnego wniosku (wysłanego drogą pocztową/elektroniczną lub jako potwierdzenie wniosku ustnego złożonego w siedzibie podmiotu leczniczego),
  • wniosku złożonego drogą mailową.
 4. Podmiot leczniczy Holter Do Domu jest zobowiązany do identyfikacji osoby wnioskującej o udostępnienie dokumentacji medycznej. Prawidłowa identyfikacja stanowi warunek udostępnienia dokumentacji medycznej. W związku z tym podmiot leczniczy może zażądać w celu weryfikacji okazania dokumentu tożsamości (w tym jego okazania do kamery internetowej lub przesłania jego skanu (skan zostanie niezwłocznie usunięty po potwierdzeniu tożsamości).
 5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa, tj. w sposób wskazany w art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy jest bezpłatne. Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej w tym samym zakresie pobiera się opłaty w wysokości:
  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 11,01 zł brutto;
  • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,39 zł brutto;
  • za wydanie na informatycznym nośniku danych – 2,20 zł brutto.