pon.-sob. - 8:00 - 18:00 info@holterdodomu.pl +48 539 785 763

(Istnieje możliwość zamówienia badania telefonicznie)

Koszyk suma: 0,00 zł

od 189,99 zł

Regulaminy

Regulamin świadczenia usług telekadriologicznych

 

Niniejszy Regulamin okreśpola ogólne warunki Umów (zdefiniowanych niżej) zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa pomiędzy Łukaszem Zientkiem, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7732478986, nr REGON 364557367, ul. P.O.W. 17 lokal 125, 97-200 Tomaszów Maz., a Kupującym.

 

W ramach Usług Medycznych świadczenia zdrowotne udzielane są przez Łukasza Zientka (osobiście lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, w szczególności Specjalistów), prowadzącego podmiot leczniczy wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000250402, będącego także właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.holterdodomu.pl, dalej oznaczonego także jako Usługodawca.

 

W Regulaminie określono m.in. zasady zawierania Umowy, w tym za pośrednictwem strony internetowej: www.holterdodomu.pl, w tym sposób składania zamówień, czynności techniczne i faktyczne składające się na procedurę zawarcia Umowy, dostarczanie zamówionych Usług Medycznych Kupującemu i/lub Beneficjentowi, rodzaj oferowanych przez Usługodawcę Usług Medycznych i warunki ich świadczenia, zasady odpłatności Usług Medycznych, prawo odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.


§ 1 DEFINICJE

 

Beneficjent (Pacjent) – inna niż Kupujący osoba uprawniona do korzystania z Usług Medycznych polegających na przeprowadzeniu badania diagnostycznego holter zakupionych w Serwisie internetowym przez Kupującego.

 

Centrum Informacyjne – linia telefoniczna, na którą Kupujący i/lub Beneficjent może zadzwonić celem otrzymania informacji. Numery podane na stronie serwisu internetowego: 539-785-764 lub 539-785-763

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną spełniający warunki, o których mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Kupujący – osoba/podmiot składający zamówienie i zawierający Umowę. W przypadku gdy za Kupującego działa inna osoba, która posługuje się jego danymi, w szczególności gdy opłaca za niego zamówienie, oświadcza ona iż działa ona w imieniu i na rzecz Kupującego oraz że udostępnia dane Kupującego za jego zgodą.


Pakiet – urządzenie diagnostyczne do pomiaru parametrów medycznych z akcesoriami (przewody EKG, naklejki, bateria, kolorowe instrukcje, etui z pasem)

 

Regulamin – niniejszy regulamin.

 

Serwis internetowy – serwis internetowy Holter do domu | Badanie kardiologiczne online prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.holterdodomu.pl.

 

Specjalista – lekarz wykonujący opis badania holter na zlecenie Usługodawcy, posiadający wszelkie niezbędne i wymagane przepisami obowiązującego prawa uprawnienia do wykonywania opisu badań.

 

Umowa - umowa w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, której przedmiotem jest świadczenie Usług Medycznych oferowanych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i potwierdzeniu zamówienia, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Kupującym, w tym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Usługa Medyczna (USM) - Usługa telemedyczna realizowana w obszarze medycyny służąca zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu diagnostyki, leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Usługi Medyczne świadczone są przez Usługodawcę wyłącznie w formie usług telemedycznych tzn. wyłącznie za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Usługi Medyczne obejmują badania diagnostyczne holter lub teleporady kardiologiczne, których warianty i zakres realizowanych w ich ramach świadczeń oraz ich ceny opisane są w Serwisie internetowym.

 

§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Łukasz Zientek, ul. P.O.W. 17 lokal 125, 97-200 Tomaszów Maz.

 2. Adres e-mail: info@holterdodomu.pl

 3. Telefon: 539 785 763

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego potrzebne jest:

  • urządzenie z dostępem do Internetu

  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 2. Dla złożenia zamówienia w Serwisie internetowym i zawarcia Umowy poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 4 ZAKUP USŁUGI MEDYCZNEJ

 1. Ceny Usług Medycznych widoczne w Serwisie internetowym są całkowitymi cenami za daną Usługę Medyczną.

 2. Ceny są podawane w złotych polskich, są cenami brutto i uwzględniają podatek VAT (zwolnienie z VAT na mocy art. 43 ust. 1 ustawy o VAT). 

 3. Cena podana za Usługę Medyczną jest wiążąca dla Kupującego oraz Usługodawcy w chwili złożenia zamówienia. 

 4. Na całkowity koszt zamówienia składają się wskazane w Serwisie internetowym: cena za daną Usługę Medyczną oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Pakietu oraz ewentualnie wyników pocztą tradycyjną. 

 5. W celu złożenia zamówienia i zawarcia Umowy wybraną Usługę Medyczną należy dodać do koszyka w Serwisie internetowym.

 6. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Serwisie internetowym: sposób dostawy Pakietu oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. 

 7. Zamówienia Usług Medycznych są przyjmowane poprzez Serwis internetowy 24h na dobę z wyłączeniem przerw technicznych.

 8. Do złożenia zamówienia Usługi Medycznej Kupujący musi podać dane wymagane formularzem zamówienia, co może obejmować m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do wysyłki. Kupujący lub Beneficjent zobowiązani są także wypełnić i podpisać formularz z danymi osobowymi dostarczony wraz z Pakietem oraz odesłać ten formularz wraz z Pakietem do Usługodawcy (w przypadku Beneficjenta będącego osobą małoletnią wymagane jest także podanie na formularzu wymaganych danych jego przedstawiciela ustawowego/opiekuna faktycznego oraz wyrażenie przez tego przedstawiciela/opiekuna faktycznego zgody na wykonanie badania).

 9. Kupujący oraz Beneficjent zobowiązani są do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Brak wypełnienia przez nich wymaganych danych, podawanie danych fałszywych lub nieprawidłowych, brak kontaktu z Kupującym lub Beneficjentem pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail, nieprawidłowe złożenie zamówienia, podejrzenie działania niezgodnego z prawem (m.in. hakerstwo, użycie cudzych danych osobowych, podszywanie się pod inną osobę) - uniemożliwi wykonanie Usługi Medycznej i skutkować będzie brakiem wykonania Umowy, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego i/lub Beneficjenta z tego tytułu.

 10. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

 11. Złożenie zamówienia danej Usługi Medycznej jest jednoznaczne z deklaracją zapoznania się z Regulaminem oraz jego pełną akceptacją, jak również ze zgodą na wykonanie zamówionej Usługi Medycznej. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy składaną Usługodawcy. Przez złożenie zamówienia Kupujący potwierdza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych.

 12. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na posłużenie się środkiem komunikacji elektronicznej w celu przesyłania dokumentów potwierdzających zawarcie Umowy oraz przesłania wyniku badania opisanego przez Specjalistę, a także na posłużenie się wiadomością sms w celu poinformowania o przesłaniu wyniku badania na wskazany adres e-mail.

 13. Zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia na wskazany przez Kupującego adres e-mail, z podaniem pełnej kwoty wynagrodzenia Usługodawcy należnego za zrealizowanie zamówienia.

 14. Usługodawca może nie przyjąć zamówienia na wykonanie Usługi Medycznej z ważnych przyczyn, w szczególności zaś z przyczyn wskazanych w pkt 9 powyżej lub w razie braku możliwości technicznych (w tym z powodu braku odpowiedniej ilości Pakietów) lub wolnych terminów na przeprowadzenie teleporady.

 15. Zawarta Umowa podlega prawu polskiemu.

 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Usług Medycznych, cen, wprowadzania nowych Usług Medycznych. Zmiany nie wpływają na skuteczność złożonych wcześniej zamówień.

 17. Usługodawca jest uprawniony do powierzenia wykonania Usług Medycznych wybranym przez siebie podmiotom trzecim, w szczególności innym Specjalistom.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

  1. przelewem natychmiastowym na rachunek Usługodawcy

  2. za pomocą karty płatniczej:

   • Visa

   • Visa Electron

   • MasterCard

   • MasterCard Electronic

   • Maestro

  3. za pośrednictwem płatności elektronicznych (Płatności Shoper) - możliwe aktualne sposoby płatności elektronicznych określone są na etapie składania zamówienia.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu BlueMedia.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.

  1. za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia Pakietu do Kupującego przez kuriera lub w paczkomacie;

 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zamówienia. Brak zapłaty w tym terminie uprawnia Usługodawcę do odstąpienia od Umowy bez uprzedniego wyznaczania Kupującemu dodatkowego terminu do dokonania zapłaty. Dokonanie zapłaty przed złożeniem przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu skutkuje wygaśnięciem prawa do odstąpienia i obowiązkiem Usługodawcy wykonania Umowy.

 2. W przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 3. Kupujący zamawiający Usługę Medyczną akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Usługodawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia (termin wysłania wyniku badania) wskazany jest w Serwisie internetowym dla każdej z oferowanych Usług Medycznych, co nie dotyczy teleporady kardiologicznej, której termin realizacji ustalany jest zgodnie z pkt 7 poniżej.

 2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Usługodawca przystąpi do realizacji Umowy po jego opłaceniu.

 3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zamówił Usługi Medyczne o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla usługi o najdłuższym terminie realizacji.

 

Realizacja zamówień dotyczących teleporady kardiologicznej

 1. Teleporady kardiologiczne obejmują udzielanie porad medycznych związanych z badaniem holter i świadczone są w sposób zdalny, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub środków porozumiewania się na odległość i nie obejmują świadczeń zdrowotnych wymagających osobistego, bezpośredniego kontaktu z lekarzem lub innym personelem medycznym.

 2. Teleporady kardiologicznej udziela lekarz specjalista kardiolog wybrany przez Kupującego w toku składania zamówienia – a w razie braku możliwości dokonania takiego wyboru – wskazany przez Usługodawcę, przy czym w ramach ustalania terminu teleporady strony mogą dokonać odmiennych ustaleń w tym zakresie.

 3. Teleporada kardiologiczna może być świadczone w formie:

  1. czatu - wymiany krótkich wiadomości tekstowych między Kupującym a lekarzem,

  2. telekonferencji - przekazu audio między Kupującym a lekarzem za pośrednictwem telefonu,

  3. wideokonferencji (rozmowy wideo) - przekazu audiowizualnego między Kupującym a lekarzem za pośrednictwem telefonu,

  4. wymiany wiadomości e-mail między Kupującym a lekarzem za pośrednictwem telefonu.

według wyboru Kupującego, a w razie braku możliwości dokonania takiego wyboru na etapie składania zamówienia – w formie telekonferencji, przy czym w ramach ustalania terminu teleporady strony mogą dokonać odmiennych ustaleń w tym zakresie.

 1. Po zamówieniu teleporady kardiologicznej i opłaceniu zamówienia Usługodawca skontaktuje się z Kupującym na podany numer telefonu w celu ustalenia dokładnej daty teleporady.

 2. Lekarz nawiązuje połączenie z Kupującym w godzinie ustalonej zgodnie z pkt 7 powyżej, na dane teleadresowe Kupującego.

 3. W przypadku wystąpienia sygnału zajętości, niedostępności lub nieodebrania połączenia przez Kupującego w ustalonej godzinie połączenia, lekarz próbuje nawiązać połączenie powtórnie w ciągu nie dłużej niż 5 minut od pierwszej próby. W przypadku wykonania dwóch bezskutecznych prób połączenia, lekarz odstępuje od realizacji teleporady, co nie uprawnia Kupującego do jej realizacji w innym terminie oraz nie uprawnia Kupującego do otrzymania zwrotu uiszczonej ceny, chyba że Kupujący przed rozpoczęciem świadczenia teleporady dokonał zmiany jej terminu.

 4. Usługodawca ma prawo dokonać zmiany terminu teleporady z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, po uprzednim zawiadomieniu Kupującego i uzgodnieniu z nim nowego terminu teleporady.

 5. Usługodawca zastrzega, że połączenie do Kupującego może nastąpić z przesunięciem (minus) 5 minut oraz (plus) 10 minut.

 6. Teleporada trwa nie dłużej niż czas określony dla tej Usługi Medycznej w Serwisie internetowym, a w przypadku braku określenia czasu, trwa nie dłużej niż 20 minut. Po tym czasie lekarz wykonujący połączenie poinformuje Kupującego o upływnie umówionego czasu i teleporada zakończy się.

 7. Wystawienie e-recepty dla Kupującego po przeprowadzonej teleporadzie może wymagać przedłożenia lekarzowi przez Kupującego dokumentów potwierdzających postawioną uprzednio diagnozę, między innymi jednego z niżej wymienionych dokumentów: karta informacyjna z leczenia szpitalnego, inne formy dokumentacji medycznej, np. informacja dla lekarza kierującego / POZ.

 

Realizacja zamówień dotyczących badania Holter (EKG, ciśnieniowy, 12-odprowadzeniowy)

 

 1. Kupujący jest uprawniony do polecenia Usługodawcy spełnienia zakupionej Usługi Medycznej polegającej na badaniu diagnostycznym holter na rzez osoby trzeciej (Beneficjenta). Umowa staje się umową o spełnienie świadczenia na rzecz osoby trzeciej (Beneficjenta) pod warunkiem wskazania tej osoby przez Kupującego Usługodawcy przed wykonaniem badania z wykorzystaniem Pakietu lub po wykonaniu tego badania (pod warunkiem że badanie wykonał Beneficjent). Za wskazanie Beneficjenta przez Kupującego po wykonaniu badania z wykorzystaniem Pakietu rozumie się w szczególności odesłanie Pakietu z zapisem badania wykonanym przez Beneficjenta wraz z wypełnionym i podpisanym przez Beneficjenta (i ew. jego przedstawiciela ustawowego/opiekuna faktycznego) formularzem danych osobowych. Kupujący zobowiązany jest wskazać dane do wysyłki Beneficjenta na etapie składania zamówienia, jeżeli są one inne niż dane Kupującego. W razie gdy Umowa przyjmuje postać umowy na rzecz osoby trzeciej (Beneficjenta) po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym punkcie, Kupujący ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Beneficjenta jak za własne działania i zaniechania (w szczególności za wykonanie obowiązków Beneficjenta wskazanych w niniejszym Regulaminie) i przyjmuje do wiadomości, że wykonanie Usługi Medycznej uwarunkowane jest prawidłowym wypełnieniem, podpisaniem i odesłaniem przez Beneficjenta (i ew. jego przedstawiciela ustawowego/opiekuna faktycznego) formularza danych osobowych przesłanego wraz z Pakietem (w razie nie wykonania tego obowiązku Kupujący nie jest uprawniony do zwrotu zapłaconej ceny, jak również nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia względem Usługodawcy z tytułu powstrzymania się przez Usługodawcę ze spełnieniem świadczenia). Zastrzeżenie spełnienia świadczenia na rzecz Beneficjenta może zostać odwołane do momentu rozpoczęcia badania z wykorzystaniem Pakietu, przy czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Pakietem przez osoby inne niż Kupujący, chyba że nastąpiło to z winy Usługodawcy.

 2. Usługodawca jest obowiązany do dostarczenia Pakietu bez wad. Pakiety dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługodawca dołoży należytych starań, by nadać Pakiet w terminie 24 godzin roboczych od opłacenia zamówienia przez Kupującego a w razie wyboru płatności za pobraniem – od potwierdzenia złożenia zamówienia. Każdorazowo jednak Usługodawca nada Pakiet nie później niż w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia zdarzeń opisanych w zdaniu poprzednim. Nie wcześniej niż w dniu, w którym upływa termin opisany w zdaniu poprzednim Kupujący jest uprawniony do wystosowania wezwania do Usługodawcy w formie co najmniej dokumentowej (w tym SMS/e-mail) do wykonania tego obowiązku. W razie nie nadania Pakietu w terminie jednego dnia roboczego od dnia doręczenia wezwania, Kupujący jest uprawniony do dochodzenia od Usługodawcy kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia po upływie dodatkowego terminu jednego dnia roboczego od doręczenia wezwania, chyba że opóźnienie wynika z przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej i należnej kary umownej.

 3. Usługodawca powierza Kupującemu lub Beneficjentowi Pakiet w dzierżenie zawierający instrukcję o sposobie założenia Holtera, jego prawidłowego wykorzystania oraz zobowiązuje się udzielić niezbędnych informacji dotyczących tej usługi drogą telefoniczną przez kontakt z Centrum Informacyjnym.

 4. Z chwilą wydania przesyłki z Pakietem, przechodzą na Kupującego ciężary związane z Pakietem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Pakietu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za stan Pakietu i za wykonanie jego obowiązków wskazanych w kolejnych punktach niezależnie od tego, kogo wskazał jako adresata do wysyłki, w tym także w razie gdy osobą faktycznie korzystającą z Usług Medycznych będzie Beneficjent.

 5. Kupujący jest zobowiązany sprawować należytą pieczę nad Pakietem i dołożyć wszelkich starań, by Pakiet nie uległ utracie lub uszkodzeniu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie Pakietu, co obejmuje między innymi, zakaz zamaczania Pakietu w wodzie, zakaz pozostawiania na uszkodzenie lub utratę, przecinanie kabli, naruszanie urządzenia holter przez odkręcanie śrubek, wyłamywanie elementów, dokonywanie zmian w urządzeniu, oraz każde inne działanie niezgodne z przeznaczeniem powierzonej rzeczy. 

 6. Kupujący zobowiązuje się współpracować z Usługodawcą aby Usługa Medyczna była wykonana zgodnie ze standardami oraz w sposób umożliwiający poprawną analizę przez Specjalistę i wydanie wyniku Kupującemu i/lub Beneficjentowi.

 7. Kupujący jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie Pakietu oraz za inne szkody dotyczące Pakietu powstałe w okresie od jego wydania do momentu zwrotu, poza uszkodzeniami wynikającymi z normalnego (prawidłowego) użytkowania, chyba że utrata lub uszkodzenie jest niezawinione przez Kupującego. Kupujący oraz Beneficjent zobowiązani są niezwłocznie informować Usługodawcę o wszelkich awariach lub uszkodzeniach Pakietu, bądź utrudnieniach związanych z korzystaniem z niego.

 8. W przypadku utraty lub uszkodzenia Pakietu (zwłaszcza urządzenia holter) o którym mowa w pkt 20, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Usługodawcy równoważności kosztów naprawy Pakietu (kosztu robocizny oraz kosztu części zamiennych) oraz kosztu zapewnienia urządzenia zstępczego na czas naprawy, a gdy nie podlega on naprawie - kwoty zakupu wg. cen nowego urządzenia producenta tj. firmy Aspel aktualnych na datę stwierdzenia utraty lub uszkodzenia niepodlegającego naprawie przez Usługodawcę, dostępnych na stronie internetowej www.aspel.com.pl, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania w tym przedmiocie od Usługodawcy, wysłanego na adres e-mail podany w zamówieniu.

 9. W przypadku awarii Pakietu z przyczyn niezawinionych przez Kupującego lub Beneficjenta, Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia awarii lub wymiany Pakietu, jeżeli usunięcie awarii nie będzie możliwe, na inne w terminie do 14 dni, przy czym koszty przesyłki Pakietu w obie strony ponosi Usługodawca. Awaria Pakietu nie stanowi podstawy do odstąpienia od Umowy.

 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zbadanie przesyłki z Pakietem w trakcie jej odbioru, i zobowiązany jest, w razie zauważenia uszkodzenia paczki lub jej zawartości mogących mieć związek z dostawą, niezwłocznie, nie później niż do następnego dnia roboczego, poinformować Usługodawcę o zauważonych uszkodzeniach oraz winien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (w szczególności spisać protokół szkody).

 11. Pakiet dostarczany jest w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej

  2. Do paczkomatów InPost

 12. Kupujący lub Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do badania z wykorzystaniem Pakietu. Wykonanie badania winno nastąpić w terminie ustalonym jako: czas zamówionego badania (liczony w dniach) + 1 dodatkowy dzień, liczonym od dnia doręczenia Pakietu. Zwrot Pakietu winien nastąpić: w przypadku korzystania z usługi paczkomatu Inpost - w terminie kolejnego jednego dnia od dnia, w którym upływa termin wykonania badania, a w przypadku korzystania z usług kuriera - w dniu (w chwili) podjęcia pierwszej próby odbioru Pakietu przez kuriera, który przypadał będzie nie wcześniej niż w dniu kolejnego jednego dnia od dnia, w którym upływa terminu wykonania badania (dla zachowania terminu wystarcza oddanie paczki do paczkomatu Inpost lub jej przekazanie kurierowi i w tym ostatnim przypadku termin upływa w chwili zgłoszenia się kuriera po Pakiet w danym dniu). W celu zwrotu Pakietu należy włożyć Pakiet do załączonej koperty i ją zakleić, następnie nakleić załączoną etykietę (należy odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę zawierającą Pakiet). W przypadku korzystania z usługi paczkomatu inPost, należy odnieść paczkę do wybranego paczkomatu. W przypadku wyboru transportu przez kuriera należy przekazać Pakiet kurierowi zamówionemu przez Usługodawcę. W przypadku braku obecności Kupującego i/lub Beneficjenta w momencie podjęcia kontaktu przez kuriera, lub nie oddania Pakietu do paczkomatu w powyższym terminie, co skutkować będzie brakiem odbioru przesyłki (przez kuriera lub Inpost) i koniecznością ponownego zamówienia kuriera lub paczkomatu Inpost, dodatkowy koszt zwrotu Pakietu ponosi Kupujący. Brak wykonania zamówionego badania lub niepełne wykonanie badania z uwagi na upływ terminu wykonania badania wskazanego niniejszym punkcie i konieczność zwrotu Pakietu nie uprawnia Kupującego do zwrotu ceny i jakichkolwiek roszczeń majątkowych względem Usługodawcy z tego tytułu, chyba że niewykonanie lub niepełne wykonanie badań wynikło z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca.

 13. Nie wcześniej niż w dniu, w którym upływa terminu zwrotu Pakietu, wynikający z pkt 25 powyżej, Usługodawca wyśle Kupującemu wezwanie do niezwłocznego zwrotu Pakietu za pośrednictwem wiadomości SMS/e-mail, w tym może się w tym celu skontaktować telefonicznie z Kupującym. W przypadku braku zwrotu Pakietu (dla zachowania terminu wystarczające jest oddanie paczki do paczkomatu lub jej przekazanie kurierowi) w terminie kolejnego dnia (dla odebrania przez kuriera – kolejnego dnia roboczego) od dnia doręczenia wezwania (dla odebrania przez kuriera dodatkowy termin zwrotu upływa z chwilą bezskutecznej próby odbioru Pakietu przez kuriera), Usługodawca jest uprawniony do naliczenia Kupującemu kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Pakietu po upływie wskazanego w wezwaniu terminu, chyba że opóźnienie wynika z przyczyn, za które Kupujący nie ponosi odpowiedzialności. Górna wysokość tak ustalonej kary umownej nie przekroczy wartości urządzenia, ustalanej według cen aktualnych na dzień umownego zwrotu Pakietu (ustalanego zgodnie ze zd. 1 niniejszego pkt) i dostępnych pod adresem: www.aspel.com.pl. Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej i należnej kary umownej. Obowiązek zapłaty kary umownej jest niezależny od obowiązku zwrotu dodatkowych kosztów transportu Pakietu w sytuacji opisanej w pkt 25 zd. 7.

 14. Usługodawca dokona analizy badania holter i wyśle Kupującemu wynik za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz opcjonalnie – po uprzednim opłaceniu – pocztą tradycyjną na wskazany przez Kupującego lub – w razie wykonywania badania przez Beneficjenta – na wskazany przez Beneficjenta adres, w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania Pakietu przez Usługodawcę, a w przypadku wybrania usługi express – w terminie jednego dnia roboczego.

 15. W przypadku nieodebrania paczki z Pakietem z paczkomatu lub nie odebrania przesyłki z Pakietem od kuriera, jak również w przypadku braku skorzystania z urządzenia i jego odesłania bez zapisanego wyniku badania lub odesłania urządzenia z nieprawidłowym zapisem badania wynikającym z niestosowania się do załączonych lub udzielonych instrukcji, Usługodawca jest zwolniony z dalszego obowiązku świadczenia usługi, chyba że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wystąpienie tych okoliczności. Taka sytuacja nie uprawnia Kupującego do żądania zwrotu kwoty wpłaconej na poczet wykonania tej Usługi Medycznej. 

 16. W przypadku gdy zapis z urządzenia jest złej jakości lub niekompletny (>10% artefaktów) i nie wynika to z przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność, nieodpłatne powtórzenie badania wymaga zgody Usługodawcy i poniesienia przez Kupującego kosztów dodatkowej przesyłki w obie strony (w razie braku zgody Usługodawcy, stosuje się pkt 28 powyżej). W razie zgody na powtórzenie badania, do ponownego badania stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego Regulaminu, w szczególności zaś pkt 15 i n. niniejszego § 6.

 17. Usługodawca może skontaktować się z Kupującym celem przełożenia terminu wykonania usługi. Taka zmiana wymaga zgody Kupującego. W przypadku braku zgody, Usługodawca dokona zwrotu wpłaconej kwoty w przeciągu 14 dni od otrzymania zamówienia. 

 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Kupującemu, w tym będącemu Konsumentem, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy której przedmiotem jest świadczenie Usług Medycznych (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 7 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., zwana dalej: Ustawą).

 

§ 8 REKLAMACJE

 1. Kupujący nabywający Usługę Medyczną jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług Medycznych przez Usługodawcę. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób, w tym:

-przesłana pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej info@holterdodomu.pl,

- doręczona w formie pisemnej, np. poprzez jej przesłanie kurierem lub listownie na adres Usługodawcy: Łukasz Zientek, ul. P.O.W. 17 lokal 125, 97-200 Tomaszów Maz.

 1. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przyczyny reklamacji oraz żądanie, tj. preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.

 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.

 3. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w pkt. 4 powyżej, Usługodawca udzieli Kupującemu odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Kupującego w reklamacji lub w razie ich braku – w zamówieniu. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Kupującemu odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Kupującego w lokalu Usługodawcy pod adresem siedziby Usługodawcy.

 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego Pakietu do Usługodawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Pakietu, na koszt Usługodawcy, na jego adres: Łukasz Zientek, ul. P.O.W. 17 lokal 125, 97-200 Tomaszów Maz.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Kupującego rezultatu, Kupujący może skorzystać m.in. z:

  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

§ 9 DANE OSOBOWE 

 1. W ramach Umowy dane osobowe Kupującego i Beneficjenta (i ew. przedstawiciela ustawowego/opiekuna faktycznego Beneficjenta) przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95’/46/WE dla celów związanych wykonaniem Umowy.

 2. Administratorem danych osobowych Kupującego i Beneficjenta (i ew. przedstawiciela ustawowego/opiekuna faktycznego Beneficjenta) przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy jest Usługodawca.

 3. Usługodawca zapewnia każdemu podmiotowi, którego dane przetwarza prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Każdy podmiot, które dane osobowe Usługodawca przetwarza może skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych, prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przed jej wycofaniem.

 4. W celu realizacji swoich praw można kontaktować się z Administratorem:

  1. listownie na adres Łukasz Zientek, ul. P.O.W. 17 lokal 125, 97-200 Tomaszów Maz.

  2. telefonicznie pod numerem 539-785-763,

  3. mailowo na adres: iod@holterdodomu.pl.

 1. Niezbędne będzie złożenie wniosku o realizację ww. praw. Wzory wniosków udostępnia Administrator. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie miesiąca od otrzymania żądania, termin może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem pod adresem e-mail: iod@holterdodomu.pl.

 3. Każdemu Kupującemu i Beneficjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).

 4. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Kupującego i Beneficjenta znajduje się ̨ na stronie internetowej www.holterdodomu.pl w Polityce prywatności, która jest integralną częścią ̨ Regulaminu. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z powyższymi zasadami przed rozpoczęciem przekazywania danych osobowych do Usługodawcy.

 

§ 10 ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 2. Każdorazowo składane zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. 

 3. Usługi Medyczne nie są usługami ratującymi życie. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia przez Kupującego (lub Beneficjenta) powinien on niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki medycznej.

 4. Usługi Medyczne są dodatkową formą kontroli stanu zdrowia, obok tradycyjnych stacjonarnych wizyt u lekarza i nie zastępują procesu leczenia w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego i/lub Beneficjenta, jeżeli szkoda powstała lub jest wynikiem:

  1. działania siły wyższej (np. powódź, pożar),

  2. działania operatora telekomunikacyjnego, a w szczególności braku zasięgu sieci telekomunikacyjnej (na przykład w budynkach lub w ciasnych ulicach centrum miast, a także przy warunkach pogodowych z grubą warstwą chmur), przeciążenia lub awarii sieci, chwilowego braku dostępności usługi GPRS ze strony operatora telekomunikacyjnego,

  3. wszelkich okoliczności leżących poza kontrolą Usługodawcy lub osób trzecich przy których pomocy Usługodawca wykonuje Umowę, pomimo dołożenia przez nich należytej staranności,

  4. stanu zdrowia Kupującego (lub Beneficjenta), który nie mógł zostać ustalony na podstawie informacji uzyskiwanych w ramach Umowy,

  5. nieprzestrzegania przez Kupującego (Beneficjenta) instrukcji używania oraz innych informacji dotyczących sposobu korzystania z urządzenia udostępnionego w ramach Pakietu,

  6. braku rejestracji pracy serca przez urządzenie udostępnione w ramach Pakietu z winy Kupującego i/lub Beneficjenta i/lub samodzielnego wyłączenia przez Kupującego i/lub Beneficjenta tego urządzenia, niezawinionego przez Usługodawcę rozładowania modułu zasilania i danych tego urządzenia w czasie świadczenia Usługi Medycznej,

  7. awarii urządzenia udostępnionego w ramach Pakietu, powstałej bez winy Usługodawcy,

  8. nie wypełnienia, nieprawidłowego wypełnienia, podania nieprawdziwych danych, niepodpisania lub innych braków formularza danych osobowych przesyłanego Kupującemu i/lub Beneficjentowi wraz z Pakietem,

  9. nie stosowania się przez Kupującego i/lub Beneficjenta do zaleceń personelu Usługodawcy i do postanowień Regulaminu,

  10. zatajenia przez Kupującego lub Beneficjenta informacji i okoliczności dotyczących jego stanu zdrowia,

  11. konsekwencji wynikających z niewłaściwego umiejscowienia elektrod, w przypadku gdy korzystanie z Pakietu wymaga użycia elektrod.

 1. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym, sądem właściwym będzie sąd właściwy według właściwości ogólnej.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Serwisu internetowego i tym samym świadczenia Usług Medycznych celem przeprowadzenia prac utrzymania serwisu lub z powodu braku dostępności Pakietów.

 

§ 11 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Kupujący ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Serwisie internetowym.

 2. Usługodawca po dokonanych zakupach w Serwisie internetowym wysyła do Kupującego wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Usługodawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęć dotyczących zamówionej Usługi Medycznej. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Usługodawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.

 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Kupującego, który dokonał zakupów w Serwisie internetowym.

 4. Wystawione przez Kupującego opinie są publikowane przez Usługodawcę w Serwisie internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis internetowy.

 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Kupującego do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Usługodawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Usługodawcy lub osób trzecich.

 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów i usług w Serwisie internetowym. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Usługodawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z zastrzeżeniem § 6 pkt 14, Usługi Medyczne nabywane w Sklepie internetowym nie mogą być odsprzedawane, odstępowane, użyczane, zamieniane z innymi usługami świadczonymi przez Usługodawcę.

 2. Zmiana Regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie www.holterdodomu.pl.

 3. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu i nie ma wpływu na zamówienia złożone przed tym dniem.

 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 05.04.2022r. 

 

 

px1 do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl