pon.-sob. - 8:00 - 18:00 info@holterdodomu.pl +48 539 785 763

(Istnieje możliwość zamówienia badania telefonicznie)

Koszyk suma: 0,00 zł

od 189,99 zł

Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwis Holter do domu | Badanie kardiologiczne online
https://holterdodomu.pl
(„Serwis”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez Administratora w ramach serwisu internetowego www.holterdodomu.pl (dalej: Serwis), w szczególności w związku ze świadczeniem usług zamawianych z wykorzystaniem Serwisu. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Łukasz Zientek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7732478986, nr REGON 364557367, ul. P.O.W. 17, lokal 125, 97-200 Tomaszów Maz.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami, napisz do nas na adres e-mail: info@holterdodomu.pl lub drogą tradycyjną na adres: Łukasz Zientek, ul. P.O.W. 17, lokal 125, 97-200 Tomaszów Maz.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: mailowo na adres iod@holterdodomu.pl lub drogą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Łukasz Zientek, ul. P.O.W. 17, lokal 125, 97-200 Tomaszów Maz.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

 • ich sprostowania (art. 16 RODO),

 • usunięcia (art. 17 RODO),

 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);

 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie lub Administratora działań.

 

  1. Złożenie zamówienia w Serwisie i jego realizacja na Twoją rzecz

W jakim celu?

realizacja Twojego zamówienia (w szczególności realizacja zamówionej usługi medycznej)

Na jakiej podstawie?

zawarcie i wykonanie zawartej z Administratorem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 

art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Jak długo?

przez okres obowiązywania zawartej umowy

 

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas oraz do upływu wymaganych okresów przechowywania dokumentacji medycznej
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w kolejnych tabelach tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia i skorzystania z naszych usług

 

2. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania, obsługi zamówienia)

W jakim celu?

obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

Na jakiej podstawie?

umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

Jak długo?

przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz tabelę dotyczącą tej sekcji*

do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz tabelę dot. tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w jednej z tabeli poniżej)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

3. Działania marketingowe (informowanie o świadczonych usługach) – możliwe m.in. poprzez ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działania zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

W jakim celu?

informowanie o produktach i usługach Administratora, polegające na wyświetlaniu spersonalizowanych informacji o świadczonych usługach
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

4. Działania analityczne możliwe poprzez ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?

analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po Serwisie, celem dostosowania Serwisu do potrzeb i zachowania Użytkowników
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Serwisu w pracach nad jego rozwojem

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

5. Otrzymywanie od nas treści marketingowych (informacji o świadczonych usługach i informacji medycznych), w tym w ramach newslettera

W jakim celu?

informowanie o produktach i usługach własnych oraz przesyłanie informacji z dziedziny medycyny

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych


6. Wypełnianie obowiązków ciążących na Administratorze

W jakim celu?

wykonanie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, związanych z obowiązkiem udzielenia odpowiedzi na reklamację, realizacją praw wynikających z RODO, nałożonych przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Na jakiej podstawie?

wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO)

Jak długo?

przez czas niezbędny do wykonania nałożonych obowiązków, w szczególności zaś:

- dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane zasadniczo przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

- dokumentacja medyczna przechowywana jest zasadniczo przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu

 


7. Obrona przed roszczeniami oraz dochodzenie, ustalenie lub obrona roszczeń własnych Administratora

W jakim celu?

Obrona przed roszczeniami oraz dochodzenie, ustalenie, lub obrona ewentualnych roszczeń własnych, w szczególności związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO)

Jak długo?

do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

8. Odwiedzanie przez Ciebie portali społecznych Administratora i Twoja aktywność na tych portalach

W jakim celu?

- w celu umożliwienia Ci aktywności na profilach,

- w celu informowania o działalności Administratora, informowania o jego produktach i usługach,

- w celach statystycznych i analitycznych,

- ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

brak możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności oferowanych przez portale

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

9. Badanie Twojej satysfakcji związanej z korzystaniem z naszych usług

W jakim celu?

- w celu umożliwienia Ci wydania opinii na temat Serwisu i oferowanych przez nas usług

- w celu poznania Twojej opinii przez Administratora i usprawniania jego działalności

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz miał możliwości wydania opinii

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

10. Prawidłowe zarządzanie świadczonymi przez nas usługami i usprawnianie prowadzonej działalności

W jakim celu?

- w celu prawidłowego zarządzania świadczonymi przez nas usługami i usprawniania prowadzonej działalności

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz miał możliwości wydania opinii

 

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Serwisu.

Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

PROFILOWANIE

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Profilowanie w ramach Serwisu:

W ramach Serwisu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, informacje dotyczące produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie poza Serwisem:

Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i informujące o działalności administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, data urodzenia, miejscowość, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania w Serwisie i innych aplikacjach Administratora.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Serwisu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Serwisie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Serwisie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Serwisu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników. Dane zapisywane w ten sposób są wyłącznie czystymi danymi analitycznymi, nie powiązanymi z innymi Twoimi danymi osobowymi (np. imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail itp.).

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);

 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • statystycznych

 • marketingowych (informowanie o produktach i usługach)

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 30 dni od ostatniej wizyty w Serwisie.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,

 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych, którym są lub mogą zostać przekazane Twoje dane osobowe:

DZIAŁANIE

ODBIORCY DANYCH

PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

każde działanie w związku z Serwisem

hostingodawca

nie ma miejsca

podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT

nie ma miejsca

osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

nie ma miejsca

operator internetowej platformy handlowej

nie ma miejsca

przebywanie na stronie Serwisu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych

podmiot zapewniający usługi marketingowe

nie ma miejsca

przebywanie na stronie Serwisu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych

podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie

nie ma miejsca

złożenie zamówienia w Serwisie

dostawca płatności

nie ma miejsca

podmiot zapewniający dostawę urządzenia lub wyników – chyba że wybrałeś opcję odbioru osobistego

nie ma miejsca

dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

nie ma miejsca

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

nie ma miejsca

biuro rachunkowe

nie ma miejsca

zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych

podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych

nie ma miejsca

skorzystanie z komunikatora dostępnego w Serwisie

podmiot dostarczający komunikator dostępny w Serwisie

nie ma miejsca

skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku z Serwisem przez portale społecznościowe

portale społecznościowe

nie ma miejsca

wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z naszych usług lub produktów

podmioty umożliwiające umieszczanie opinii o Serwisie lub produktach i ich porównywanie

nie ma miejsca

nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania)

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

nie ma miejsca

Przekazanie dokumentacji medycznej uprawnionym podmiotom

uprawnieni odbiorcy dokumentacji medycznej (m.in. inne podmioty udzielające Ci świadczeń zdrowotnych, w celu zapewnienia ciągłości leczenia, np. podmioty zlecające badanie diagnostyczne)

nie ma miejsca

pozostałe działania Administratora niezbędne do bieżącego wykonywania działalności

pozostałe podmioty wspierające

nie ma miejsca


A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

 

px1 do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl